Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Human Resource คืออะไร?

งาน Human Resources ( HR ) นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource ซึ่งก็คืองานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเป็นการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่ายในองค์กรเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาปรับใช้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องเจอให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะ HR เป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร แต่ถึงแบบนั้น HR ก็ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจเวลาเข้า-ออกงาน หรือทำ Pay roll ให้พนักงานในองค์กรเท่านั้น ยังมีหน้าที่สำคัญอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ อย่างเงินเดือนไม่ตรง พนักงานลืมสแกนเวลาเข้า - ออกงาน ไปจนถึงปัญหาใหญ่อย่างการทะเลาะวิวาทและการคุกคามทางเพศ

ซึ่งปัจจัยของการบริหารงานของ HR นั้นที่มีความสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในแต่ละองค์กร บุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น

ดังนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าองค์กรจะให้ความสำคัญกับ HR มากเป็นพิเศษ เพราะ HR เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทาง แนวทางการทำงานขององค์กร และช่วยประสานให้ส่วนต่างๆในองค์กรทำงานกันได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ของ hr มีอะไรบ้าง?

ความหมายของหน้าที่ของ hr คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development) หรือเรียกสั้นๆ ว่า HRM หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การต้องดูแลรักษา ใช้งานและให้ประโยชน์แก่พนักงาน คือก่อนเข้าทำงาน และหลังพ้นจากงาน เป็นภารกิจขององค์การนั่นเอง ลองมาดูหน้าที่ในการทำงานของ ตำแหน่ง HR อาจมีความสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิดไว้ในตอนแรกก็ได้

 1. สรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน (Recruiting and Staffing)
 2. อบรมและพัฒนาบุลคากร (Training)
 3. ประเมินผลงาน (Appraisal)
 4. บริหารอัตราจ้างงาน (Payroll)
 5. แก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
 6. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HRM Strategy)
 7. วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ( HR Plainning)
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ( Discipline)
 9. ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ( Safety and Health)
 10. ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relation)
 11. รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

HR กับปัญหาเรื่องทรัพยากรบุคคล

ไม่ว่ายุคสมัยไหน Human Resource หรือ HR ก็ยังเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กร ซึ่ง สำหรับ HR ที่ต้องจัดการด้านทรัพยากรบุคคลนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ เพราะพวกเขาคือตัวแทนในการดูแลพนักงานทั้งองค์กร ทำให้ปัญหาที่ HR พบเจอกับความซับซ้อนและยากมากจึงบอกได้ว่า HR ต้องลงมือลงแรงอย่างจริงจังในการเร่งปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และเตรียมหาวิธีรับมือที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

 1. ปัญหาเรื่องอัตราจ้างที่ไม่ลงตัว
 2. ปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนขององค์กร
 3. ปัญหาระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพและฝ่ายคัดสรรไม่มีศักยภาพพอ
 4. ปัญหาเรื่องทำเลที่ตั้งสำนักงานและการเดินทาง
 5. ปัญหาข้อร้องเรียนถูกละเลย
 6. ปัญหาการสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 7. ปัญหาโครงสร้างเงินเดือนไม่เหมาะสม ไม่สามารถเเข่งขันกับตลาดแรงงานได้
 8. ปัญหาได้พนักงานขาดทักษะ ไม่มีความสามารถจริง หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดไว้

ดังนั้น HR สามารถนำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับองค์กร เพื่อปิดช่องโหว่ในปัญหาที่กล่าวมาได้ ถ้าองค์กรไหนไม่มีปัญหาจากข้อที่กล่าวมาก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพงาน HR ขององค์กรในตลาดได้

หลายคนคิดว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นงานที่ดูน่าเบื่อไม่มีความตื่นเต้นหรือน่าสนใจ แต่อันที่จริงแล้วงานนี้มีความสำคัญต่อองค์กรมาก เป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น

ซึ่งกลยุทธ์การทำงานของ HR คือการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นหรือมีกำไรมากขึ้น และผลผลิตขององค์กรจากทรัพยากรมนุษย์ออก มีหลักการง่ายๆ นั่นก็คือ “การเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวบุคคล จากนั้นก็สามารถนำสิ่งนี้มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ และส่งเสริมให้คุณค่าตลอดจนความสามารถเพิ่มมากขึ้นเรื่อย”

คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรบ้าง?

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
 2. ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 3. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ
 4. ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร
 5. ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ
 6. ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย
 7. ต้องมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ
 8. พูดจาสุภาพ รู้จักกาลเทศะ และมีทักษะในการเจรจา
 9. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
 10. เข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม
 11. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ดังนั้นการทำงานในหน้าที่ HR นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นงานที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ต้องสั่งสมประสบการณ์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากผ่านความยากลำบากในช่วงต้นไปได้ คุณจะกลายเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อพนักงานทุกคนและต่อองค์กรเลยทีเดียว

ถ้าหากคุณต้องการ HR มืออาชีพ เพื่อมาพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณนี่คือสิ่งที่ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS ) สามารถช่วยคุณได้ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของเรารู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management หรือ HRM ) เราสามารถ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การต้อนรับพนักงาน การพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมทั้ง คอยให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองเข้ามาดูที่ บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS ) ที่นี้ เราสามารถจัดการด้าน “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และบริการระดับเลิศ ทำให้เราให้บริการที่ดีกว่าและรวดเร็วยิ่งกว่า เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรได้ หากคุณกำลังมองหา บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในราคาถูกอย่ารอช้าติดต่อมาได้เลยที บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS )